خانه نویسندگان پست های Ali Bahrami

Ali Bahrami

Ali Bahrami
17 مطالب 0 دیدگاه ها
افرادی که آنقدر دیوانه هستند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر دهند، کسانی هستند که واقعاً این کار را می کنند.